Menu

Llywydd UCM Cymru Becky Ricketts

Helo, Becky ydw i, a fi yw Llywydd UCM Cymru 2020-2022!

Credaf fod addysg yn gadarnhaol yn ei hanfod. Mae'n rhoi cyfle i ni beidio byth â rhoi’r gorau i ddysgu, ac rydw i eisiau cynorthwyo gyda gwneud yr addysg honno mor hygyrch ac agored â phosib, er mwyn caniatáu i unrhyw un lwyddo, sut bynnag, ble bynnag a phryd bynnag maen nhw'n astudio. Mae UCM Cymru wedi gwneud gwaith anhygoel yn ystod y blynyddoedd diwethaf ar ystod o faterion, o Brexit i dlodi’r misglwyf i dai a llety, ac rwy’n gobeithio parhau â'r gwaith hwn dros y ddwy flynedd nesaf. Rwyf hefyd am ganolbwyntio ar ein colegau AB a chynorthwyo â chreu UMau AB sydd wedi'u hariannu'n llawn ac sy'n wleidyddol hunan-reolus, er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ein colegau hefyd yn cael yr un gynrychiolaeth â myfyrwyr AU. Ein hundebau myfyrwyr yw asgwrn cefn cymaint o brofiadau prifysgol myfyrwyr, ac ni ddylid byth ddibrisio eu pwysigrwydd!

 

Beth yw dy enw?
Becky Ricketts

Beth yw dy swydd?
Llywydd UCM Cymru  

O ble wyt ti'n dod yn wreiddiol?
Cefais fy magu yn Sir Gaerloyw, ond roeddwn i’n byw yng Nghaerfyrddin pan oeddwn i yn y brifysgol a nawr rydw i yng Nghaerdydd.

Beth yw dy gefndir addysg?
Rwyf wedi graddio o Brifysgol Cymru y Drindod Saint David yng Nghaerfyrddin, gyda gradd mewn Addysg Gynradd fel athro cymwysedig, a byddwn i wrth fy modd yn mynd yn ôl i ddysgu ryw dro yn y dyfodol!

Pam mae addysg yn bwysig i ti?
Mae addysg yn gadarnhaol yn ei hanfod. Mae'n herio delfrydau, yn dod â safbwyntiau newydd ar ddamcaniaethau canrifoedd oed ac yn ein helpu ni a'r byd i symud ymlaen. Fel bodau dynol, nid ydym byth yn rhoi’r gorau i ddysgu, ac rwyf am barhau â gwaith UCM er mwyn caniatáu i addysg fod mor hygyrch â phosibl, er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr y presennol a'r dyfodol ffynnu.

Beth yw dy un amcan fwyaf fel llywydd?

Mae UCM Cymru wedi gwneud gwaith gwych dros y blynyddoedd ar faterion menywod, iechyd meddwl, tai a mwy, ac mae hwn yn waith yr wyf yn bwriadu parhau i’w wneud. Hoffwn hefyd fwrw ymlaen â'r sgwrs ynghylch yr anghysondeb rhwng AB ac AU, a chreu a chefnogi undebau myfyrwyr addysg bellach sy'n annibynnol yn wleidyddol ac sydd wedi'u hariannu'n llawn, er mwyn caniatáu i fyfyrwyr coleg gael eu cynrychioli yn yr un modd â myfyrwyr AU.

Pam wyt ti'n caru undebau myfyrwyr?

Undebau myfyrwyr yw asgwrn cefn cymaint o brofiadau prifysgol myfyrwyr. P'un a yw hynny'n rhedeg clwb pêl-droed, ymgyrchu dros newid o fewn eu sefydliad neu'n cydnabod gwaith ein staff academaidd ar ffurf gwobrau, mae UMau yn cyfrannu at newidiadau positif. Maen nhw'n gwneud cymaint gyda chyn lleied, ac nid yw'n hawdd ond maen nhw'n gwneud hynny bob dydd er budd eu myfyrwyr, sy'n anhygoel./p>

Beth yw dy uchelgais fawr mewn bywyd?
Fy nod mwyaf mewn bywyd yw ysbrydoli eraill i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r rhai o'u cwmpas - yn y llywodraeth, yn y gwaith neu'r brifysgol, neu hyd yn oed gyda'u ffrindiau ac aelodau o'u teulu. Mae gan bob un ohonom y gallu i wneud gwahaniaeth i'r byd rydyn ni'n byw ynddo a'i wneud yn lle gwell i'r rhai sy’n dod ar eu hôl nag yr oedd o'r blaen.