Menu

Niferoedd cynrychiolwyr

Coleg/Prifysgol

Safleoedd Agored

Safleoedd i Fenywod

Cyfanswm y Cynrychiolwyr

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

 

3

 

2

 

5

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor

 

3

 

2

 

5

Undeb Myfyrwyr Coleg Pen-y-bont

 

3

 

2

 

5

Undeb Myfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro

 

4

 

3

 

7

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 

4

 

4

 

8

Undeb Myfyrwyr Coleg Cambria

 

4

 

4

 

8

Undeb Myfyrwyr Coleg Ceredigion

 

1

 

0

 

1

Undeb Myfyrwyr Coleg Gwent

 

4

 

4

 

8

Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr

 

3

 

2

 

5

Undeb Myfyrwyr Coleg y Cymoedd

 

4

 

3

 

7

Undeb Myfyrwyr Coleg Gŵyr

 

3

 

3

 

6

Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo-Menai

 

4

 

4

 

8

Undeb Myfyrwyr Grŵp NPTC

 

3

 

2

 

5

Undeb Myfyrwyr Coleg Merthyr Tudful

 

1

 

0

 

1

Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Penfro

 

3

 

2

 

5

Undeb Myfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Cymru

 

1

 

0

 

1

Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant

 

1

 

1

 

2

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

 

4

 

3

 

7

Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru

 

4

 

4

 

8

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

3

 

2

 

5

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

 

2

 

2

 

4

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â nifer y cynrychiolwyr y cewch eu hanfon, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk.

Nifer y cynrychiolwyr

Mae hawl gan bob undeb myfyrwyr yng Nghymru sy'n talu ffi aelodaeth i UCM i anfon nifer benodol o gynrychiolwyr i Gynhadledd UCM Cymru 2018. Mae nifer eich cynrychiolwyr yn seiliedig ar nifer y myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn yn eich coleg neu brifysgol a chaiff ei adolygu'n flynyddol.

Er mwyn cyfrifo nifer y myfyrwyr cyfystyr â llawn-amser sydd yn eich sefydliad, rydym yn ychwanegu nifer y myfyrwyr llawn-amser at dair-rhan-o-bump o fyfyrwyr rhan-amser, ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd gan eich undeb myfyrwyr.

Yn ogystal â hyn, caiff pob undeb myfyrwyr sy'n aelod siarad yn ystod y gweithrediadau democrataidd ond nid oes hawl ganddynt bleidleisio.

Dethol eich cynrychiolwyr

Dylai eich dirprwyaeth gynrychioli amrywioldeb ac ystod eich aelodau a'r canlynol

  1. Os ydych yn undeb myfyrwyr mewn addysg uwch, bydd gofyn i chi ethol eich cynrychiolwyr drwy bleidlais draws-gampws. Rhaid i hon fod yn ffurflen bleidleisio benodol ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru.
  2. Bydd rhai dogfennau llywodraethiant undebau myfyrwyr yn caniatáu i un o'u cynrychiolwyr fod yn ‘ex-officio’. Rhoddir yr un statws i'r cynrychiolwyr hynny â chynrychiolwyr etholedig ond ni ddylid dethol mwy nag 1 cynrychiolydd yn y modd hwn.
  3. Unwaith y caiff eich dirprwyaeth ei hethol, bydd angen i chi benodi ‘arweinydd y ddirprwyaeth’ a rhoi gwybod i PGD Cymru pwy yw hwnnw cyn dechrau'r gynhadledd.

Nid oes rhaid i sylwedyddion gael eu hethol.

Cydbwysedd rhywedd

Rhaid i bob undeb myfyrwyr sy'n aelod sicrhau bod eu dirprwyaeth yn cydbwyso o ran nifer y dynion a'r menywod. Er enghraifft, os oes gennych ddirprwyaeth o 8, byddai o leiaf 4 o'r lleoedd yn cael eu neilltuo i fyfyrwragedd sy'n hunan-ddiffinio.

Pan fydd nifer y cynrychiolwyr sy'n mynychu yn odrif, gellir talgrynnu i lawr nifer y lleoedd wedi'u neilltuo i fenywod. Er enghraifft, os oedd 5 cynrychiolydd yn eich dirprwyaeth, byddai 2 o'r llefydd hynny wedi'u neilltuo i fenywod.

Caiff cydbwysedd rhywedd dirprwyaethau eu gwirio yng nghyfnod cofrestru'r Gynhadledd Cymru tra dosbarthir dogfennau pleidleisio. Bydd unrhyw newid i gydbwysedd dirprwyaeth adeg honno yn sbarduno penderfyniad gan arweinydd y ddirprwyaeth ar sut i addasu'r ddirprwyaeth i gwrdd â'r anghenion. Ni chaiff mynychwyr eu troi rhag y Gynhadledd Cymru, ond gellir newid eu statws gan arweinydd y ddirprwyaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o ran sut mae sicrhau bod eich dirprwyaeth yn cydbwyso o ran rhywedd, cyfeiriwch nhw at y tîm ar conference@nus-wales.org.uk.

Undebau Myfyrwyr Bach ac Arbenigol

Mae gofyn i undebau mewn sefydliadau addysg uwch bach neu arbenigol gynnal pleidlais draws-gampws. Serch hynny, os oes undeb yn y categori hwn yn credu bod y gofynion hyn yn eu cosbi’n annheg, gall yr undeb wneud cais i PGD UCM Cymru i gael eu heithrio rhag y gofynion hyn.    

Rhaid i geisiadau o'r fath roi braslun o'r canlynol:

  • Y rhesymau pam fyddai cynnal pleidlais draws-gampws er mwyn ethol cynrychiolwyr yn anaddas iddynt hwy.
  • Dangos bod unrhyw ddull amgen yn ddemocrataidd, yn galluogi unrhyw aelod unigol i ymgeisio i fynychu’r digwyddiad, a bod manylion amdano yn nogfen lywodraethu’r undeb myfyrwyr sy’n aelod.

Rhaid i'r cais hwn gyrraedd Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru cyn 12pm ddydd Mawrth 13 Chwefror 2018 fan bellaf. Gall hynny gynnwys e-bost wedi'i anfon at conference@nus-wales.org.uk gyda'r manylion uchod.

Aelodau o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru

Nid oes gan aelodau o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru’r hawl i fynychu Cynhadledd UCM Cymru fel cynrychiolydd neu sylwedydd o undeb myfyrwyr sy'n aelod. Gallant ond bod yno yn eu rôl fel aelodau o'r PGC. Mae ganddynt hawliau siarad a phleidleisio llawn.

Beth i'w wneud os ydych chi'n anghytuno?

Os ydych chi'n anghytuno â nifer eich cynrychiolwyr (fel arfer am fod nifer eich myfyrwyr wedi newid yn sylweddol) dylech gysylltu â PGD UCM Cymru drwy e-bostio conference@nus-wales.org.uk erbyn dydd Mawrth 13 Chwefror 2018 fan bellaf gan nodi pam ddylai nifer eich cynrychiolwyr newid. Bydd PGD Cymru yn penderfynu ar eich apêl.