Menu

Myfyrwyr Yn Haeddu Gwell!

To view this page in English, click here.

Rydym yn gwybod bod #MyfyrwyrYnHaedduGwell na'r driniaeth maen nhw wedi’i chael yn ystod y pandemig. Nawr yw'r amser i lywodraethau a phrifysgolion gydnabod hyn hefyd.

 

 

 

Beth allwch chi ei wneud i helpu myfyrwyr?

 

Mae myfyrwyr wedi cael bargen wael dro ar ôl tro yn ystod y pandemig. Rhaid i ni weithredu nawr i sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt wrth ddychwelyd i anhrefn y campws a thu hwnt, a sicrhau nad ydyn nhw’n cael eu hesgeuluso gan eu sefydliadau na’u harweinwyr.

 

Does dim ots pwy ydych chi - myfyriwr, rhiant / gwarcheidwad, neu ddinesydd pryderus; os ydych chi mor siomedig â ni ynghylch ymateb llywodraethau i faterion coronafeirws a myfyrwyr, yna arwyddwch y ddeiseb! Nid yw’n cymryd mwy na dwy funud i lenwi'r ffurflen.

 

Helpwch ni i weithredu er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael cymorth yn y meysydd canlynol...

 

  • Cynnal hawliau cyfreithiol sylfaenol myfyrwyr – ni ddylid trin myfyrwyr yn wahanol i aelodau eraill o'r cyhoedd, na'u gwneud yn fwch dihangol mewn unrhyw ffordd. Ni ddylai myfyrwyr gael eu cyfyngu, eu bygwth na'u plismona gan aelodau o wasanaethau diogelwch preifat o dan unrhyw amgylchiadau.

  • Yr hawl i adael heb anfantais ariannol – gan gynnwys gadael llety i gael mynediad at addysg yn gyfangwbl ar-lein, gohirio neu adael y cwrs yn barhaol.

  • Triniaeth deg yn ystod cyfnodau clo mewn llety – ad-daliad rhent am gyfnodau clo a mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, pecynnau gofal gyda bwyd, nwyddau i’r cartref, deunyddiau llesiant a phethau angenrheidiol cyffredinol, yn ogystal â chymorth addysgol ac iechyd meddwl wedi'i dargedu, gyda chyfleoedd am weithgareddau cymdeithasol.

  • Strategaeth effeithiol ar gyfer addysg nawr ac ar gyfer adferiad ôl-covid – Nawr: system profi ac olrhain effeithiol ar waith, symud i addysgu ar-lein yn ddiofyn a chymorth ariannol a llesiant ar unwaith. Ôl-Covid: buddsoddiad mewn seilwaith digidol a chymorth iechyd meddwl. Dyfodol: strategaeth newydd sy'n darparu addysg gydol oes, wedi'i hariannu ac sy’n hygyrch i bawb mewn cymdeithas.

 

 

 

 

Beth mae UCM yn ei wneud ar ran myfyrwyr?

 

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n ddiflino, ochr-yn-ochr ag undebau myfyrwyr, i ymladd dros gyfiawnder ac amddiffyn hawliau myfyrwyr trwy gydol y pandemig hwn. Mae pŵer cyfunol UCM ac UMau ledled y wlad wedi adennill £500m i’n myfyrwyr trwy sicrhau eu bod yn cael eu rhyddháu o’u tenantiaeth yn gynnar, yn ogystal â gorfodi’r llywodraeth i ddarparu £66m ar gyfer cynhaliaeth mewn amgylchiadau o galedi gyda #StudentSafetyNet. Mynnwyd tro pedol ar draws y 4 gwlad ar raddau Safon Uwch, TGAU a BTEC - gan ennill #JusticeForEducation, a sicrhau ad-daliadau rhent i fyfyrwyr oedd dan amodau clo yn eu llety… ymysg llu o bethau eraill.

 

Mae Coronafeirws wedi atgyfnerthu cryfder a phwer ein mudiad, gan ddangos yr hyn y gallwn ei gyflawni pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd. Mae UCM ac Undebau Myfyrwyr wedi cynrychioli myfyrwyr ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, a byddant yn parhau i wneud hynny, yn unedig ac yn barod am y dasg sydd o’n blaenau.