Menu

NUS Wales Women’s Officer

Gwyneth Sweatman

Hi, I’m Gwyneth Sweatman, and I am your NUS Wales Women’s Officer. I’m a graduate from UWTSD Carmarthen with a passion for fighting for change. Growing up in South Africa, I’ve always been surrounded by activism that works to challenge inequality, so I’m really excited to get started.

This year I’m excited to work directly with officers across Wales on campus on things like Reclaim the Night and supporting networks of women’s officers. I’m hoping to work with the charity sector to make sure that we’re representing their concerns around Violence Against Women. And I’m also looking forward to taking part in a joint national campaign on the lack of encouragement for women in sports.
Helo, Gwyneth Sweatman ydw i a fi yw Swyddog Menywod UCM Cymru. Dwi wedi graddio o PCYDDS Caerfyrddin a dwi'n frwdfrydig iawn am frwydro am newid. Ces i fy magu yn Ne Affrica felly dwi wastad fel bod yng nghanol gweithredu i herio anghydraddoldeb, felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau.

Eleni, dwi'n edrych ymlaen at weithio'n uniongyrchol â swyddogion ar y campws ar bethau fel Hawlio'r Nos yn Ôl a chefnogi rhwydweithiau o swyddogion menywod. Dwi'n gobeithio gweithio gyda'r sector elusennau i sicrhau ein bod ni'n cynrychioli eu pryderon ynghylch trais yn erbyn menywod. A dwi hefyd yn edrych ymlaen at gymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol ar y cyd ar ddiffyg anogaeth i fenywod mewn chwaraeon.
Former Carmarthen President, Trinity Saint David Students’ Union - Llywydd Caerfyrddin, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
She/her - Hi/ei
Gwyneth.Sweatman@nus.org.uk
@gwyn_sweatman