Menu

Rhwyd Ddiogelwch Myfyrwyr

Mae pandemig COVID-19 wedi achosi chwalfa economaidd. Mae myfyrwyr bellach mewn cynnwrf; mae eu hamgylchiadau byw a’u haddysg wedi cael eu hamharu’n ddifrifol, ac maent yn bryderus iawn am aelodau eu teuluoedd. Credwn y dylai arian caledi cenedlaethol fod ar gael i bob myfyriwr, ar bob lefel o addysg, a dylai pawb sy’n gadael addysg fod yn gallu cael gafael ar grant ychwanegol os ydynt yn ddi-waith; arian y gellir ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant a datblygu eu sgiliau. Dyma'r rhwyd ddiogelwch myfyrwyr sydd ei hangen arnom. 

Yn yr un modd, mae COVID-19 wedi peri anhrefn llwyr yn ein haddysg. Mae lleoliadau gwaith myfyrwyr wedi cael eu gohirio, mae gwersi wedi cael eu symud ar-lein ac mae colegau wedi cau. Mae angen cyfle i ni ail-wneud, ad-dalu neu ddileu unrhyw ddyledion.  

Dylai unrhyw un sydd eisiau ail-wneud y flwyddyn hon o’u hastudiaethau, fod yn gallu gwneud hynny heb wynebu unrhyw gost ychwanegol. Dylai unrhyw un sydd wedi talu ffioedd drwy'r system benthyciadau myfyrwyr gael ei ddyled am eleni wedi'i dileu - ac os ydych chi wedi talu ymlaen llaw, dylech gael ad-daliad o’r arian hwnnw.  

 

Defnyddiwch y tabiau ar ochr chwith y dudalen i lywio’ch ffordd drwy adrannau o'r Adroddiad ar y Rhwyd Ddiogelwch Myfyrwyr ac i gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch.

 

Cliciwch yma i weld yr Adroddiad llawn ar yr Arolwg Coronafeirws a Myfyrwyr

Nodyn i Swyddogion UM: Paratowyd yr adroddiad hwn i fod yn hygyrch i'r cyhoedd - rydym wedi tynnu allan unrhyw ddata sy'n fewnol i'r mudiad, felly dyma'r un i'w rannu â'ch prifysgolion a'ch colegau!

Paratowyd yr adroddiad isod ar gyfer Undebau Myfyrwyr yn unig.

Undebau Myfyrwyr:Cliciwch yma i weld yr Adroddiad llawn ar yr Arolwg Coronafeirws a Myfyrwyr

 

Cliciwch yma i lawrlwytho graffeg ar gyfer yr ymgyrch a rhannwch ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol #StudentSafetyNet.